Omgevingsvergunning wateractiviteit WF-542403 aanleggen/onderhouden glasvezelkabel door middel van gestuurde boringen en open ontgravingen van de Twibaksdyk naar de Snekerstraat te Bolsward

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Omgevingsvergunning wateractiviteit WF-542403 aanleggen/onderhouden glasvezelkabel door middel van gestuurde boringen en open ontgravingen van de Twibaksdyk naar de Snekerstraat te Bolsward.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 2 april 2024 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een omgevingsvergunning wateractiviteit verleend aan TReNT Infrastructuur B.V. te Enschede, voor het aanleggen, hebben en onderhouden van glasvezelkabel door middel van gestuurde boringen en open ontgravingen waarbij de beschermingszone en de kernzone van de regionale kering wordt gekruist van de Twibaksdyk naar de Snekerstraat te Bolsward.De omgevingsvergunning wateractiviteit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag na de publicatie tot 6 weken later ter inzage in het kantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden. Na het maken van een telefonische afspraak kunt u de stukken op kantoor inzien, tel. 058 2922222. InformatieVoor nadere informatie over deze omgevingsvergunning wateractiviteit kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum op tel. 058 2922222, e-mailadres: info@wetterskipfryslan.nlBezwaarGedurende de periode van terinzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten: - uw naam en adres; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; - de gronden van bezwaar. Voorlopige voorzieningNaast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken en Eigendomsbeheer van Wetterskip Fryslân, tel. 058 2922222.

 

Onderwerp: Recht | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2024.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 07-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. wsb-2024-6277

Gerelateerde berichten