Update Sporthart Bolsward (ingezonden)

Beste sportvriend(in),

Het is weer hoog tijd voor een update over onze activiteiten met betrekking tot het moderniseren van ons sportpark. Sinds we onze eerste houtskoolschetsen in december presenteerden is er namelijk een hoop gebeurd.

Vrijwel direct na de presentatie werd duidelijk dat de visie op het gebruik van de accommodatie verschilde van de plannen van SC Bolsward m.b.t. keuze en opknappen van één van bei-de kantines. Na overleg met SC Bolsward en de gemeente is daarom besloten de ‘Sporthart optie’ met spoed uit te werken en voor te leggen aan de leden van SC Bolsward.

Samen met de gezamenlijke gebruikers van de kleed-, berg- en vergaderruimtes op het sportpark is in maart t/m juni een voorlo-pig ontwerp gemaakt van een nieuwe accommodatie op de plaats van de voormalige Bolswardia kantine. Dit ontwerp is ge-presenteerd in de ledenvergadering van SC Bolsward van 20 juni, met de vraag aan de leden om meer tijd om de financiële onderbouwing en exploitatie verder uit te werken. Met een overweldigende meerderheid van de stemmen is de vergade-ring hiermee akkoord gegaan onder voorwaarde dat er snel stappen gemaakt worden. Gelukkig is dit een gezamenlijk be-lang. SC Bolsward, maar ook de overige gebruikers van het sportpark verdienen snel een moderne faciliteiten.

Vanwege de noodzakelijke specialistische kennis en tijd die no-dig is om dit plan uit te werken heeft Sporthart Bolsward de ge-meente gevraagd om een professionele aanpak te faciliteren. De gemeente heeft hier positief op gereageerd en is zeer re-cent de Antea Groep aangesteld om het voorstel in detail ver-der uit te werken. Uiteraard zullen de direct betrokken verenigin-gen weer nauw betrokken worden. Bijvoorbeeld voor de uitwer-king van een exploitatiemodel van het gezamenlijke onderko-men.
Kortom, volop noodzakelijke activiteiten achter de schermen voor de bouw van het fundament voor een gemoderniseerd, “Bolswaardig” sportpark!

Met sportieve groet,
Stichting Sporthart Bolsward


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *