Temajûn ‘Yn Fryslân oan it Wurk’

FNP Súdwest-Fryslân organisearret moandei 1 desimber in temajûn oer Wurk yn de grutte seal fan RSG Magister Alvinus yn Snits.

De jûn wurdt iepene troch RSG rektor Sixtus Haverkamp. Sprekkers binne heechlearaar Regionale Arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk en deputearre Johannes Kramer.

Van Dijk sprekt oer: nationale en internationals trends op de arbeidsmarkt,de situatie in Friesland. Hoe lang duurt de crisis nog? De effecten vankrimp en vergrijzing. Het verdwijnen van banen op MBO2-3 nivo door robotisering en automatisering, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De de rol van gemeenten en provincie in het arbeids- en werkgelegenheidsbeleid en de (on)mogelijkheden daarvan mede in het licht van de nieuwe Participatiewet die per 1-1-2015 ingaat.

Kramer besprekt: Lanbou: de wite motor foar griene wurkgelegenheid

De FNP fynt dat der Wurk fan Wurk makke wurde moat, der binne mei namme tefolle jonge wurkleazen. FNP Súdwest-Fryslân wol de ekonomyske kânsen foar de regio in ekstra ympuls jaan en in sûn arbeidsklimaat stimulearje troch: it ynvestearjen yn kennis, ynnovaasje & ûnderwiis en it ferbetterjen fan de oansluting tusken ûnderwiis en arbeidsmerk.

It koalyske akkoard fan FNP CDA PvdA en D66 yn Súdwest-Fryslân stiet: Wurk is wichtich foar minsken, foar de leefberheid yn de doarpen en stêden en foar de mienskip as gehiel.

Wurk is de basis foar likegoed in ekonomysk as sosjaal fitaal klimaat.

De gemeente Súdwest-Fryslân sjocht Wurk dan ek as in wichtich strategysk spearpunt. Sy wolle ynvestearje yn in sûn arbeidsklimaat om mear minsken (fan jong oant âld) kânsen te bieden op wurk.

Dit kin mei ynnovearjende maatregels sadat de ekonomy stimuleare wurdt en in ympuls jout oan de wurkgelegenheid. Wurk is in wichtige drager fan de ekonomyske en sosjale wolfeart.

Eltsenien is wolkom

Temajûn Wurkje yn Fryslân.

Moandei 1 desimber, ynrin 19.30 oere, oanfang 20.00 oere

Lokaasje. Grutte seal RSG Magister Alvinus Snits, Almastrjitte 5, 8601 EW
Snits.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.