Súdwest-Fryslân pakt armoede aan

De gemeenten Súdwest-Fryslân pakt armoede de komende twee jaar stevig aan. “Met een actieplan van twaalf punten gaan we aan de slag om inwoners die het moeilijk hebben te ondersteunen”, zegt wethouder Stella van Gent. “En dat is niet iets wat de gemeente alleen doet. Armoede bestrijden we met z’n allen.”

Deze armoede-aanpak is samen met betrokken inwoners en organisaties tot stand gekomen, in het bijzonder met de WWB cliëntenraad en het Wmo-platform. Andere betrokken organisaties zijn: de voedselbank, Zonnebloem, cliëntenraad Tellens, Uitkeringsgerechtigden steunpunt Sneek (UGS), diaconaal opbouwwerk, Timpaan samenlevingsopbouw en Stichting Kind in Armoede. Van Gent: “Omdat armoede niet alleen een financieel, maar juist ook een sociaal probleem is, ligt de oplossing niet in meer financiële regelingen, maar in een brede maatschappelijke aanpak.”

Leven in armoede legt grote psychische druk op mensen. Dit zorgt ervoor dat er in een huishouden met financiële zorgen vaak ook andere problemen zijn. Inwoners dreigen hierdoor uitgesloten te raken. Het op orde hebben van de financiële huishouding, gezondheid en veiligheid is een voorwaarde om mee te doen in onze samenleving.

Met het actieplan willen de gemeenten:
1. jongeren financieel bewust maken
2. volwassenen helpen hun geldzaken op orde te krijgen
3. armoede onder ouderen in kaart brengen en aanpakken
4. signalen van armoede (her)kennen en per gebied actie ondernemen
5. vrijwilligerswerk stimuleren en ervaringsdesundigen inzetten
6. vrijwilligersorganisaties faciliteren om kwetsbare inwoners te helpen geldzaken op orde te krijgen
7. (nood)fondsen, diaconie in kaart brengen en ervoor zorgen dat mensen elkaar vinden
8. de samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionele zorgaanbieders versterken
9. meer ruimte geven aan particuliere initiatieven om armoede te bestrijden
10. schulddienstverlening en bewindvoering slim inzetten zodat inwoners weer regie krijgen over hun eigen financiën
11. wanbetaling voorkomen door problemen eerder te signaleren
12. verordeningen en beleidsregels aanpassen zodat meer maatwerk mogelijk is

De zes gebiedsteams die actief zijn in beide gemeenten hebben een belangrijke rol deze nieuwe armoede-aanpak.

Wat gaat de gemeente doen?
– voorlichting op scholen
– kijken naar de mogelijkheden voor het opzetten van een weekendschool
– preventief huisbezoek bij 75-plusseren en inventariseren wat is nodig voor de oudere
– armoedefondsen per gebied in kaart brengen
– prominente rol van gebiedsteams in de armoedebestrijding: organiseren bijeenkomsten,
samenwerking met vrijwilligersorganisatie (o.a. over geldzaken), actieve rol in vroege signalering;
– samenwerking tussen bewindvoerders en gebiedsteams (schulddienstverleners) tot stand
brengen.

De gemeente investeert in het versterken van de eigen kracht en de informele ondersteuning. Dit doet de gemeente door het organiseren van bijeenkomsten en trainingen voor inwoners en vrijwilligers. Er komt een pilot voor het opbouwen van het sociaal netwerk in de vorm van een weekendschool. Men helpt kinderen hun toekomstperspectieven te verbreden, het zelfvertrouwen vergroten, talenten van leerlingen helpen benutten. De benodigde middelen komen uit de begroting van het sociale domein. Als randvoorwaarde wordt er voor gepleit dat de huidige middelen voor het armoedebeleid niet worden meegenomen in bezuinigingen. De gemeente vertrouwt er op dat tijdens de besparingsdialoog de mienskip en de raad oog heeft voor wat nodig is voor armoedebestrijding.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.