Súdwest-Fryslân baggert 68 kilometer vaarweg

Gemeente Súdwest-Fryslân en provincie Fryslân tekenen binnenkort de overeenkomst overdracht vaarwegbeheer.

 

Dit betekent dat het beheer van in totaal 118 kilometer vaarweg wordt overgedragen aan Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Dit is een direct gevolg van de Waterwet, die bepaalt dat het beheer en onderhoud van de meeste vaarwegen onder de verantwoordelijkheid van provincies en waterschappen horen te vallen.

Voordat deze overdracht plaatsvindt, baggert de gemeente de komende drie jaar 68 kilometer van deze vaarwegen. Het baggerwerk wordt gefaseerd uitgevoerd:
• 2014: de Witmarsummervaart (van Bolsward, via Schettens en Witmarsum naar Arum)
• 2015: omgeving Sneek (Oudvaart – van Sijbrandaburen, Dearsum naar Raerd e.o),
Oppenhuizen, IJlst en Heeg • 2016: omgeving Workum, Koudum, Hindeloopen, Hemelum/Bakhuizen en Stavoren

Het baggerwerk wordt zoveel mogelijk integraal aangepakt. Daarbij kan gedacht worden aan het op verzoek uitdiepen van particuliere havens en vaarten.

Meer informatie over het baggerwerk kunt u vinden op www.sudwestfryslan.nl.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *