Kennisgeving besluiten Netversterking westelijk Friesland station Bolsward 110 kV, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving besluiten Netversterking westelijk Friesland station Bolsward 110 kV, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Van vrijdag 5 februari 2021 tot en met vrijdag 19 maart 2021 liggen het inpassingsplan, het besluit over het m.e.r. en de besluiten ter inzage voor het project Netversterking westelijk Friesland. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. TenneT is samen met Windpark Fryslân initiatiefnemer voor de bouw van een hoogspanningsstation met bijbehorende kabelcircuits ten westen van Bolsward. Het nieuwe hoogspanningsstation van TenneT moet worden aangesloten op het 110 kV-net. Daarom zijn er ook ondergrondse 110 kV-kabelcircuits nodig. Eén deel van het kabeltracé loopt naar de 110 kV-kabel nabij de A7. Daar sluit Windpark Fryslân aan op hun kabel naar de Afsluitdijk en TenneT op hun kabel richting Heerenveen. Het tweede kabeltracé loopt naar de bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen. Daar komen opstijgpunten in de bestaande hoogspanningsverbinding in de twee naast elkaar gelegen masten. Deze onderdelen vormen het project en maken deel uit van het verder versterken van het bestaande 110 kV-net in westelijk Friesland. TenneT en Windpark Fryslân zijn gezamenlijk de initiatiefnemers voor het inpassingsplan. Om duurzame initiatieven (waaronder Windpark Fryslân) op het bestaande 110 kV-hoogspanningsnet in de provincie Friesland aan te sluiten, is de realisatie van een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation noodzakelijk. Op de besluitvorming over het project Netversterking westelijk Friesland is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat de realisatie van het station en de ondergrondse kabels en opstijgpunten worden vastgelegd in een inpassingsplan. De Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties stellen dit inpassingsplan door middel van een besluit vast. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De Minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Het inpassingsplan en de overige besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd. Het ontwerp-inpassingsplan, het besluit over het m.e.r. en de ontwerpbesluiten en onderliggende stukken hebben van vrijdag 21 augustus 202o tot en met donderdag 1 oktober 2020 ter inzage gelegen. Rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen zijn de besluiten genomen. De beantwoording van de zienswijzen zijn terug te vinden in de nota van antwoorden, die tegelijkertijd met de besluiten ter inzage ligt. De besluiten worden op donderdag 4 februari 2021 door de Minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. De besluiten worden ook bekendgemaakt door aankondiging in de Staatscourant. U kunt van 5 februari 2021 tot en met 19 maart 2021 het inpassingsplan, het besluit over het m.e.r. en de besluiten en de onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden inzien op het Gemeenteloket Súdwest Fryslân, Marktstraat 8 te Sneek tijdens de reguliere openingstijden. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen tegen één of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en begint met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 6 februari 2021 tot en met vrijdag 19 maart 2021. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit, kan ook beroep instellen. Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroeps­gronden hij aanvoert tegen één of meer van deze besluiten. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aan­gevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Wij vragen u vriendelijk om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ter attentie van de directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Let op: het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: – de naam en het adres van de indiener; – de dagtekening; – een omschrijving van het besluit; – de redenen waarom men het niet eens is met het besluit. Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie over de besluitvorming van het project Netversterking westelijk Friesland vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79. Informatie over het project zelf, kunt u vinden op de TenneT website onder Netversterking regio Fryslân voor duurzame energie: https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netversterking-westelijk-friesland/.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Energie, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2021.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2021-5146

Gerelateerde berichten