Omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Industriepark 14 te Bolsward, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Industriepark 14 te Bolsward, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag, een omgevingsvergunning te verlenen voorbereid met de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: − Bolsward, Industriepark 14 UV 20120296 het bouwen van een vuurwerkbunker en verkoopruimte Tussen 7 december 2012 en 24 januari 2013 heeft het ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Deze termijn is langer dan de gebruikelijke zes weken aangezien de ontwerpbeschikking op 13 december 2012 in de Staatscourant is gepubliceerd. Vanaf deze datum worden de zes weken berekend. Van de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen is geen gebruik gemaakt. De beschikking wijkt derhalve niet af van de ontwerpbeschikking. De gewaarmerkte aanvraag en de beschikking met bijbehorende stukken worden op grond van artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 8 februari 2013 zes weken ter inzage gelegd. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, binnen zes weken na de verzending ervan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Leeuwarden, Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site kunt u de precieze voorwaarden vinden. Het beroepschrift bevat ten minste: a. uw naam, adres, datum en handtekening; b. een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen); c. de reden waarom u in beroep gaat. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Daartoe dient, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening te worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. Van belang is dat u hierbij een spoedeisend belang heeft. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Indien u in het gelijk gesteld wordt, kan de rechter bepalen dat u het griffierecht terugkrijgt van de gemeente.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2013-2764

Gerelateerde berichten