Vaststelling bestemmingsplan ‘Bolsward-Binnenstad’

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan ‘Bolsward-Binnenstad’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken als gevolg van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Bolsward op 10 maart 2009 het bestemmingsplan ‘Bolsward-Binnenstad’ heeft vastgesteld. De raad heeft ten opzichte van het ontwerpwijzigingen aangebracht. De voornaamste wijzigingen betreffen onder andere: – het wijzigen van ‘de bouwmogelijkheid onder voorwaarden van een rapportage, waaruit blijkt dat archeologische waarden niet worden verstoord’, naar ‘een bouwverbod, tenzij door rapportage is aangetoond dat archeologische waarden niet worden verstoord’; – een perceel aan het Nannenhof, waar de bestemming ‘Wonen’ is gewijzigd in ‘Gemengd-2’ en – een perceel aan het Grootzand, waarbij een deel van de bestemming ‘Bedrijf-2’ is gewijzigd in ‘Wonen’. Met ingang van 16 april 2009 ligt het vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage op het stadhuis, sector Wonen en Werken, afdeling Vrom, Kerkstraat 30 en in de Openbare Bibliotheek, Marktplein 1. Dit bestemmingsplan is tevens te bekijken op onze internetsite, www.bolsward.nl/bestemmingsplannen. Gedurende de voornoemde termijn van tervisielegging bestaat de mogelijkheid beroep in te stellen bij: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het bestemmingsplan hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Verder is het voor belanghebbenden mogelijk beroep in te stellen tegen delen van het bestemmingsplan die door middel van wijzigingen door de gemeenteraad zijn toegevoegd. Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2009.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2009-5448

Gerelateerde berichten