Séfûgels genietsje fan mûzepleach (foto's)

De Séfûgels sjúche der yn Wommels en omkriten bêst út.
De Mûzen yn de omkriten fan Wommels pleagje de boeren, de boer hie syn nocht fan die mûzen,…sette it lân ûnder wetter,…en….krige hulp fan de Séfûgels, die seachen dat as stikjes saté-fleis.

Tekst en foto’s: Henk Bootsma meer foto’s