Reizend theater meert aan in Bolsward

Thaetergroep HympHamp zal op vrijdag 28 augustus in een bijzonder theater de voorstelling Yn Portret spelen.

In het ruim van schip Bald’r, welke omgebouwd is tot een heus theater, is plaats voor 100 toeschouwers. Het stuk wordt gespeeld door twee acteurs, Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga. Zij worden begeleid door Tamme Hoekstra, Anko Bouma en oud Bolswarder Paul Siemensma.

Yn “Op Portret” litte Jelmar en Fokke nuveraardige personaazjes de revue passearre en spylje koarte stikken út it deistich libben.

Ut in oare wize fan sjen nei minsken, en sykje nei de útfergrutting komme dizze personaazjes ta libben en kin elts dy’t se sjocht foaral in oar der yn werkenne.

Tegearre mei twa betúfte muzikanten bringe Jelmar en Fokke in programma mei mooie lietsjes en prachtige senes.