Peas aaie-rûte troch Boalsert

Fan woansdeitemiddei ôf start der in rûte út de winkel en it museum fan it Gysbert Japicxhûs wei.

©Facebook It Gysbert Japicxhûs Museum

Yn de rûte kinne bern sykje om peasaaien troch de stêd en moatte der fragen oer de stêd Boalsert beantwurde wurde. Bern skriuwe mei in echte guozzefear en ûnderweis kinne sy wat lekkers krije. As de fragen beantwurde binne en de rûte is klear, dan graach wer melde yn ‘it hûs’ oan de Wipstrjitte 6, dêr stiet dan in aardichheidsje klear. Jonge bern graach mei begelieding, de rûte rinne is op eigen risikio. Ynformaasje: 0515-573990

Organisaasje: It Gysbert Japicxhûs Museum en VVV Boalsert yn gearwurking mei Echte Bakker Posthuma

Bakker Posthuma hat dizze dagen in oanbieding foar dielnimmers oan de tocht.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.