Nieuwe stimuleringsregeling voor Friese culturele sector

Cultuurmakers kunnen binnenkort subsidie aanvragen uit een stimuleringsregeling. Er is voor de periode 2021-2024 ruim 2,7 miljoen euro beschikbaar: 0,6 miljoen voor ontwikkeling en ruim 2,1 miljoen voor de uitvoering van culturele producties.

De regeling komt voort uit de nota: Nij Poadium, die in januari 2020 door Provinciale Staten is vastgesteld. Op www.fryslan.frl/stimuleringsregelingcultuur staat uitgebreide informatie over de aanvraagmogelijkheden.

“Fernijing soarget derfoar dat ús Fryske kultuer libjend bliuwt”, zegt cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes. “Mei dizze regeling wolle wy de Fryske kulturele sektor stimulearje en profesjonalisearjeDat dogge wy troch op ferskate mominten yn it kreative proses by te dragen. Troch te ynvestearjen yn de kop en de sturt, ferwachtsje wy dat  de kwaliteit fan ús kulturele oanbod en profesjonalisearring fan ús kulturele ynstellingen omheech giet.”

Bron: Provincie Fryslân

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.