Musikal “Master Gysbert siket toanielspilers

It Gysbert Japicxhus dogt in oprop oan ‘e learlingen dy’t op de basisskoalleyn groep 7 of 8 sitte en fan toanielspylje en sjongen hâlde.

Sy sille fjouwer wiken lang in musikal ûnder rezjy fan Tsjerk Kooistra yn ‘e Broeretsjerke fan Boalsertopfiere. De foarstellings sille tusken 12 septimber en 17 oktober wêze en binne oerdeis.

Musikal “Master Gysbert”
De musikal giet oer master Gijs-Bert, in Hollânske jongeman dy’t yn Fryslân foar de klasse komt te stean. Hy hat wat problemen mei de Fryske taal, dêrtroch ûntsteane hilaryske sitewaasjes ûnder it skoalkamp. Dan komt ek noch de leafde om ‘e hoeke sjen!
Gysbert Japicx, dy’t350 jier lyn stoar, lit sjen dat hy noch hieltyd (mei-)libbet. Kortsein: in aardige, hippe, ‘snelle’, meartalige musikal.

Wolst meispylje yn in musikal?
Fynstit leuk om te toannielspyljen?
Kinst goed sjonge?
Sitstyn groep 7 of 7 fan de basisskoalle?
Kinst goed Frysk en Nederlânsk prate?

Jou dy dan op foar de earste audysjeronde!

Stjoer in mail  Bepraat it earst wol mei dyn âlders!

Wolst mear witte, sjoch op www.gysbertjapicx.nl ûnderit kopke ‘jeugd’

 

[pro_ad_display_adzone id=”11964″ cookie=”1″]

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.