Minder bezuinigingen Súdwest-Fryslân (update)

Doordat er extra geld uit Den Haag komt kan de gemeente Súdwest-Fryslân 2,5 miljoen euro bezuinigen uit de begroting voor 2017 halen.

Ook hoeft de gemeente niet meer op het grondbeleid af te schrijven.

Door deze financiële meevaller kan de gemeente meer geld uittrekken voor het onderhoud aan bruggen en het groenbeleid. Ook zal een deel van de meevaller in de pot algemene reserve verdwijnen.

Reactie gemeente

 Samen krachtig verder
Toelichting bij de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020

Waar komen we vandaan…
Een sluitende begroting en een positieve opgaande trend in de meerjarenbegroting vormt de kern van de financiële situatie van de gemeente Súdwest-Fryslân, zo zegt wethouder van financiën Maarten Offinga. Maar de afgelopen jaren waren financieel niet gemakkelijk. Ook voor de heringedeelde gemeente Súdwest-Fryslân werkten de effecten van economisch mindere tijden (2011-2014) langer door dan we misschien verwacht hadden. En de grootste decentralisatie (2015) van het Rijk naar de gemeenten ooit bracht ook financiële onzekerheid. Daardoor was het niet eenvoudig steeds weer een sluitende begroting op te leveren, zonder teveel in te leveren op de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit is wel steeds gelukt, maar we zagen ook dat we scherp aan de wind moesten blijven zeilen en moeilijke keuzes moesten maken om het hoofd boven water te houden. Dit is steeds gelukt met de gewone bedrijfsvoering en er is zelfs sinds het begin van het ontstaan van Súdwest-Fryslân nooit een verhoging van de woonlasten voor inwoners doorgevoerd, behalve dan de inflatiecorrectie. Hier waren en zijn we trots op, maar tegelijk bleven we ons ook zorgen maken over de enorme risico’s van de grondpositie en de onderhoudskosten van onze wegen en bruggen. Ook de grote onzekerheden die de decentralisatie van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeente met zich meebrachten hadden zijn weerslag op de begroting. Want wat zou ons dat nou werkelijk gaan kosten? We konden wel een inschatting maken, maar de werkelijke kosten hangen ook erg af van de hoeveelheid zorg die gegeven moet worden. We wisten dat bepaalde bezuinigingen onontkoombaar waren. Dit hebben we opgepakt door samen met inwoners de discussie aan te gegaan over waar we met minder geld toekonden, waar we taken anders konden uitvoeren én wat we misschien wel helemaal niet meer hoefden te doen. Een interactief en succesvolle aanpak waarbij de inwoners een hoofdrol hadden en ons als gemeente vooruit hebben geholpen.

Waar staan we nu…
Inmiddels ziet onze financiële situatie er een stuk rooskleuriger uit. Door de aantrekkende economie merken we ook in Súdwest-Fryslân de gevolgen. De grondpositie en kapitaalgoederen zijn op orde en ook voor het sociaal domein geldt dat we dit stevig in de begroting hebben kunnen verankeren. Eventuele tegenvallers kunnen we prima opvangen binnen de huidige begroting. Daarnaast is in september na Prinsjesdag ook nog eens duidelijk geworden dat het Rijk na jaren van minderen een flink groter bedrag aan ons uitkeerde dan we verwachten. Dit heeft directe gevolgen gehad voor onze begroting. We hoeven nu minder te bezuinigen dan eerder de bedoeling was en we kunnen onze focus weer richten op het verder doorontwikkelen
van onze gemeente. Van dit soort berichten word je als wethouder financiën blij, zegt Maarten Offinga.

Samen krachtig verder
In de begroting die nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd is nog steeds sprake van het uitvoeren van een aantal bezuinigingen die uit de discussies met inwoners naar voren zijn gekomen. Hierdoor kunnen we de gemeente Súdwest-Fryslân als krachtige bestuurlijk gebied verder ontwikkelen. De steden Sneek en Bolsward en het ommeland verdienen een ontwikkelagenda die ons gebied binnen Fryslân, maar ook binnen Nederland stevige kansen biedt.Kansen waarmee we ons onderscheiden, waarmee we ons op de kaart zetten. Zo’n ontwikkelagenda willen we samen met de inwoners en de gemeenteraad opstellen. We willen de inwoners letterlijk samen met het bestuur aan het roer zetten van de gemeente. Samen krachtig verder. Om dit te bereiken is het ook belangrijk dat onze organisatie anders gaat werken. Flexibeler en meer opgavegericht. Hiervoor is in de begroting ontwikkelgeld voor de organisatie gereserveerd. We laten in de organisatie ervaren mensen samenwerken met jonge net afgestudeerde trainees. Jarenlange ervaring en nieuwe, frisse, innoverende ideeën worden samengebracht. Nieuwe energie voor de bestaande organisatie en energieke nieuwe mensen die klaar zijn om bij onze organisatie te werken. Samen kunnen zij met onze inwoners onze krachtige gemeente Súdwest-Fryslân verder ontwikkelen en op de kaart zetten.

Behandeling gemeenteraad
De Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018 – 2020 wordt behandeld tijdens de commissie Bestjoer en Finânsjes op 27 oktober en de Raadsvergadering van 10 november.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.