Lintjesregen in de regio

De jaarlijkse Lintjesregen heeft in Súdwest-Fryslân geleid tot zeventien Koninklijke onderscheidingen. Waarnemend burgemeester Magda Berndsen-Jansenreikte vanochtend in de Martinikerk in Sneek de onderscheidingen uit.

Twee van de gedecoreerden werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau: Hanne Hein-van der Hoek uit Burgwerd en Fouke de Vries uit It Heidenskip.

De andere vijftien kregen de versierselen opgespeld nadat zij benoemd waren tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op de foto van links naar rechts, op de achterste rij:Gerben Wijnja uit Tjerkwerd,Siebe Tjalma uit It Heidenskip,Jan Keuvelaar uit Bolsward, die deel schuilgaat achter Fouke de Vries uit It Heidenskip,Trudy Vervaart-van der Valk uit Workum, waarnemend burgemeester Magda Berndsen-Jansen, Jacob van der Valk uit Workum, Ria Slippens-Kupers uit Sneek, Akke de Jager-Piersma uit Bolsward, Harmen Haagsma uit Gaast,Roel Galema uit Bolsward, Bauke de Jong uit Sneek en Hanne Hein-van der Hoek uit Burgwerd. Voorste rij, vanaf links: Sibbel de Jong-Schootstra uit Goënga,Ultsje Wiersma uit Wommels, Bennie de Vries uit Workum,Tineke Eringa-Dijkstra uit Burgwerd en Riek Terpstra-Weersma uit Heeg.

 

Koninklijke Onderscheidingen in  de regio

MevrouwTrijntje  Eringa-Dijkstra uit Burgwerd
MevrouwEringa-Dijkstra is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum: 21 mei 1942

Aanvullende informatie:
– was 4 jaar (1980-1984) secretaris van het bestuur van de Landbouwschool in Witmarsum;
– was 4 jaar (1984-1988) secretaris van de Chr. Basisschool ‘It Skûlplak’ in Burgwerd;
– vervult diverse functies bij de PKN gemeente Burchwert/Hartwert/Hichtum:
vanaf 1984 koster van de Johanneskerk in Burgwerd;12 jaar (1986-1998) ouderling; 5 jaar (1993-1998) scriba; had zitting in de beroepingscommissie voor een nieuwe predikant (1995-1997); is vanaf 2008 ouderling en vanaf 2012 voorzitter; vanaf 2006 redactielid kerkblad;
– is vanaf 1993 bestuurslid en vanaf 1994 secretaris van de Stichting Sneek 1940-1945.

De heer Roelof Galema uit Bolsward
De heer Galema is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum: 14 juni 1957

Aanvullende informatie:
– was 21 jaar lid van de vrijwillige brandweer; van 1996 t/m 2010 bij de voormalige gemeente Bolsward en vanaf 2011 t/m 2017 bij de gemeente Súdwest-Fryslân.

Mevrouw Johanneke Marijke  Hein-van der Hoek uit Burgwerd
Mevrouw Hein-van der Hoek is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum: 5 november 1947

Aanvullende informatie:
– was 6 jaar (1984-1990) algemeen bestuurslid/secretaris van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Arnhem;
– was 5 jaar (1991-1996) lid van de groep vrijwilligers die overledenen verzorgen en de begrafenis begeleidden;
– heeft 4 jaar (1994-1998) een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de nieuwe Sidoer (gebedenboek);
– was 4 jaar (1997-2001) voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Arnhem/Gelderland;
– was 4 jaar (1997-2001) lid van het Hoofdbestuur van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom;
– is vanaf 2001 actief lid van diverse commissies van de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland;
– was 2 jaar (2005-2007) secretaris van de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland. Ze maakte meerdere beleidsstukken en heeft meegewerkt bij de opstelling van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor de PJG Noord-Nederland;
– is vanaf 2005 docente Jodendom bij de cursus Theologische Vorming in Sneek;
– is vanaf 2006 medeorganisator van de viering van de Onafhankelijkheidsdag van Israël in Friesland;
– was 6 jaar (2009-2015) voorzitter van de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland;
– is vanaf 2016 bestuurslid van Dorpsbelang Burgwerd.

Mevrouw Akke de Jager-Piersma uit Bolsward
Mevrouw De Jager-Piersma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum: 5 september 1936

Aanvullende informatie:
– is vanaf 1971 mantelzorger voor familie en buurtbewoners;
– was 39 jaar (1978-2017) vrijwilligster bij de rommelmarkt in Bolsward;
– is vanaf 1982 vrijwilligster bij Zorggroep Patyna, locatie Bloemkamp, Bolsward;
– is vanaf 1994 vrijwilligster bij Chr. Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage, gastvrouw en oprichter van de wekelijkse fietsclub;
– is vanaf 1996 bezoekdame bij de Martinigemeente in Bolsward;
– is ruim 20 jaar collectant voor diverse goede doelen.

De heer Jan Keuvelaar uit Bolsward.
De heer Keuvelaar is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum: 5 januari 1943.

Aanvullende informatie:
– was 4 jaar (1982-1986) voorzitter van de Wijkkerkenraad West van de Gereformeerde Kerk in Bolsward;
– was 8 jaar (1987-1995) bestuurslid van Scholengemeenschap Titus Brandsma in Bolsward;
– is vanaf 1994 stadsgids in Bolsward;
– was van 1994 t/m 2017 redactielid van het Magazine Bolsward Historie;
– is vanaf 1994 lid van de werkgroep Geschiedenis van de Stichting Bolsward Historie en contactpersoon naar het bestuur;
– is vanaf 1994 vraagbaak voor onderzoekers, schrijvers en belangstellenden. Maker van een brochure over het restauratieproject van historische panden in Bolsward;
– verzorgt sinds 1994 lezingen over de geschiedenis van Bolsward;
– is vanaf 2005 medewerker bij het archiveren van gemeentelijke documenten;
– is vanaf 2005 beheerder van de Oudheidkamer in Bolsward. Zorgt ook voor registratie, inventarisatie en aankoop van objecten en is vrijwilliger bij de openstelling voor publiek tijdens de zomermaanden;
– is vanaf 2011 lid van de Commissie Bestemming Stadhuis Bolsward voor het nieuw te ontwikkelen Historisch Centrum Westergo.

De heer Gerben Doede Wijnja uit Tjerkwerd
De heer Wijnja is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum: 23 juli 1954

Aanvullende informatie:
– was 41 jaar (1975-2016) naast zijn baan als onderwijzer vrijwilliger bij basisschool De Bron in Bolsward. Had zitting in de medezeggenschapsraad, was redactielid van de schoolkrant, lid van de bouwcommissie van de Heamielwagen en organisator van de jaarlijkse molenexcursie;
– is vanaf 1975 redactielid van het molenblad ‘de Utskoat’;
– was 10 jaar (1981-1991) vrijwilliger bij de vereniging Gild FryskeMounders. Betrokken vrijwillig molenaar op de molens in Sint Johannesga en Tjerkwerd;
– is vanaf 1992 redactielid van de dorpskrant ‘itSkieppesturtsje’, Tjerkwerd;
– was in 2010 oprichter en bestuurslid (tot 2017) van ‘Kunstrijk Tjerkwert’;
– is sinds 2012 vrijwilliger voor de website van Tjerkwerd, fotograaf en webmaster;
– is schrijver van diverse boeken, o.a. over molens.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.