Koninklijke Onderscheidingen in Súdwest-Fryslân

In de gemeente Súdwest-Fryslân werden op maandag 26 april 2021 aan elf inwoners de Koninklijke Onderscheidingen opgespeld in het kader van de jaarlijkse lintjesregen. Onder de gedecoreerden zijn twee echtparen.

In verband met de geldende coronamaatregelen was er, evenals vorig jaar, een aangepast programma. Samen met troubadour Bruno Rummler maakte burgemeester Jannewietske de Vries een tour langs de gedecoreerden. Nadat de troubadour hen had toe gezongen, werden de versierselen opgespeld.

 

De volgende inwoners ontvingen een Koninklijke Onderscheiding:

 1. de heer Gert Schouwstra (59) uit Sneek (Ridder)
 2. mevrouw Janneke Pagels (68) uit Bolsward (Ridder)
 3. de heer Thom Dijkstra (79) (Ridder) en mevrouw Anna Marike Dijkstra-van der Woude (79) uit Itens (Lid)
 4. de heer Fekke Bijlsma (76) uit Sneek (Lid)
 5. de heer Age Bootsma (72) uit Goënga (Lid)
 6. de heer Piet Taeke v.d. Werf (68) en mevrouw Janke v.d. Hoek (64) uit Dearsum (Lid)
 7. mevrouw Wietske Reitsma-Stoffelsma (58) uit Heeg (Lid)
 8. de heer Eddy van der Wal (71) uit Ysbrechtum (Lid)
 9. de heer Johan Koopmans (63) uit Folsgare (Lid)

De heer Fekke Bijlsma, 76 jaar, uit Sneek

De heer Bijlsma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

 • Is vanaf 1970 organist van de kerk in Folsgare
 • Is vanaf 1975 organist bij de PKN gemeente Heeg
 • Was van 1995-2020 vrijwilliger oud papier voor de Martinikerk Sneek
 • Was van 1995-2020 vrijwilliger bij de Fancy Fair Martinikerk Sneek

De heer Age Bootsma, 72 jaar, uit Goënga

De heer Bootsma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

 • Was van 1994-1995 voorzitter van de Reüniecommissie in Goënga
 • Was van 1994-1995 medeorganisator van de Jubileumrevue ”Anekdoatika” in Goënga
 • Was van 1994-1999 voorzitter van sportvereniging “KUBUS” te Sibrandabuorren
 • Was van 1995-1999 algemeen bestuurslid bij de vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Wymbritseradiel (PCBO)
 • Is vanaf 1996 vrijwilliger bij het Dorpshuis “De Kosterij” te Goënga
 • Is vanaf 1996 vrijwilliger bij de “Himmeldei” te Goënga
 • Is vanaf 1996 vrijwilliger in de kantine “It Fintsje” van kaatsvereniging “De Lege Geaen” te Goënga
 • Was van 1999-2005 bestuurslid dagelijks bestuur van vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Wymbritseradiel (PCBO)
 • Was van 2000-2018 sinterklaas voor de vereniging Dorpsbelang Goënga i.s.m. Vereniging Dorpsbelang Gauw
 • Was van 2000-2018 sinterklaas bij CBS “De Twatine” te Gauw
 • Was van 2001-2011 voorzitter bij vereniging Dorpsbelang Goënga
 • Is vanaf 2006 verkeersregelaar bij de wielerronde van Goënga
 • Is vanaf 2010 commissielid van de Cultuurcommissie – Vereniging Dorpsbelang Goënga
 • Was van 2011-2014 lid van de voorbereidingsgroep voor overname van de kerk van PKN “De Lege Geaen” door de dorpsgemeenschap
 • Is vanaf 2014 voorzitter van stichting Kerkgebouw Goënga 2014 inclusief verbouw en restauratie
 • Is vanaf 2019 penningmeester van de stichting “Activiteiten Sneek 2020” (naast hoofdstichting “Sneek 75 jaar Vrij”)

Echtpaar de heer Piet Taeke v.d. Werf, 68 jaar en mevrouw Janke v.d. Hoek, 64 jaar uit Dearsum

Beide zijn bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie de heer Van der Werf

 • Was van 1978-1981 secretaris van Jong Agrarisch Friesland
 • Was van 1987-2000 bestuurslid van Energievoorziening Dearsum
 • Was van 1987-2019 stagebegeleider bij AOC, bijzonder onderwijs
 • Was van 1989-2015 bestuurslid en contactpersoon van de verkeerscommissie
 • Was van 1992-1993 gastgezin/opvang voor een Bosnisch gezin
 • Was van 1997-2007 penningmeester van Dorpsbelang Dearsum
 • Was van 1997-2012 stagebegeleider van scholengemeenschap Amersfoortse Berg
 • Was van 2005-2012 bestuurslid zendingscommissie van SWS Dûbelspan
 • Is vanaf 2005 diaken bij PKN Sint Nicolaas, Dearsum
 • Is vanaf 2005 vrijwilliger onderhoud kerk en kerkhof voor de PKN Sint Nicolaas, Dearsum
 • Is vanaf 2005 behartiger van giften bij PKN Sint Nicolaas, Dearsum
 • Is vanaf 2005 koster bij PKN Sint Nicolaas, Dearsum
 • Is vanaf 2005 initiatiefnemer opening Tjerkepaad, PKN Sint Nicolaas, Dearsum
 • Was van 2006-2013 gastgezin en Stagebegeleider, Landbouwschool, Oenkerk
 • Is vanaf 2018-2020 commissielid/penningmeester van Dorpsbelang Dearsum
 • Is vanaf 2018 degene die samen met zijn vrouw de administratie van het kerkhof digitaliseert voor PKN Sint Nicolaas, Dearsum
 • Is van 2019-2020 bestuurslid van Energievoorziening Dearsum
 • En is vanaf 2015 mantelzorger voor hun dochter

Algemene informatie mevrouw Van der Hoek

 • Was van 1987–2000 excursieleidster bezoekers voor Stichting Energie Dearsum
 • Was van 1989–1990 secretaresse bij Dorpsbelang/Plaatselijk Dearsum
 • Was van 1992–1993 gastgezin/opvang Bosnisch gezin
 • Was van 1993-1994 lid van de reüniecommissie, 100-jarig bestaan van de toneelclub/75-jarig bestaan van Dorpsbelang
 • Was van 1997–2012 gastvrouw bij scholengemeenschap Amersfoortse Berg
 • Was van 2002–2006 secretaresse van Schaatstrainingsgroep Pinguïns
 • Was van 2003–2008 secretaresse van Bêd en Brochje
 • Is vanaf 2005 redactielid en bezorgster van het kerkblad PKN Sint Nicolaas Dearsum
 • Is vanaf 2005 koster van de PKN kerk, Dearsum
 • Is van 2005 initiatiefnemer opening Tsjerkepaad van PKN Sint Nicolaas Dearsum
 • Was van 2006-2013 gastgezin en begeleiding buitenlandse studenten
 • Was van 2007-2017 organisator van de Kerstcommissie
 • Is vanaf 2007 redactielid, journalist en bezorger van de dorpskrant Dearsum en omgeving
 • Was van 2015-2019 initiatiefnemer, bestuurslid en organisator van de activiteitencommissie/merkecommissie
 • Is vanaf 2015-2020 vrijwilligster bij de Zonnebloem
 • Was van 2018-2019 lid van de beroepingscommissie PKN Sint Nicolaas Dearsum
 • Is vanaf 2018 degene die samen met haar man de administratie digitaliseert van het kerkhof PKN Sint Nicolaas Dearsum
 • Was tussen 2008-2011 mantelzorger schoonzus
 • Was tussen 2013 en 2015 mantelzorger moeder
 • En is vanaf 2015 mantelzorger voor hun dochter

Echtpaar de heer Thomas (roepnaam Tom) Dijkstra, 79 jaar en mevrouw Anna Marike Dijkstra-van der Woude, 79 jaar uit Itens

De heer Dijkstra is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Dijkstra-van der Woude is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie de heer Dijkstra

 • Was van 1979-1983 ouderling, PKN gemeente Easterein
 • Was van 1982-1986 voorzitter, Schoolbestuur, ver. Chr. Volksonderwijs in Oosterend
 • Is vanaf 1987 voorzitter, Vereniging Frysk onderwijs (FFU Feriening Frysk Underwiis)
 • Was van 1988-1993 schrijver, Raad van de Fryske beweging
 • Was van 1993-1995 lid algemeen bestuur, Afûk
 • Is vanaf 1994 vrijwilliger bij de Raad van de Fryske beweging
 • Was van 1996-2003 lid adviesraad, Afûk
 • Was van 1997-2001 secretaris/redactielid, Christelijk Frysk gezelschap (Krúspunt)
 • Is vanaf 1997 bestuurslid van de Stichting SCO
 • Was van 2003-2014 voorzitter, Politieke partij FNP (Frysk Nationale Partij)
 • Was van 2004-2005 visitator, Stichting Frysktalige kinder-opvang
 • Was van 2005-2008 secretaris Redactielid/medeschrijver boek ‘Mei it wiffe skip’, Kristlik Frysk Selskip
 • Was van 2006-2010 raadslid, FNP voormalige gemeente Littenseradiel
 • Is vanaf 2009 waarnemend voorzitter, Stichting Slach om Warns 1345
 • Was in 2017 schrijver van het boek kerndoelen Frysk in het onderwijs 1993-2017

Algemene informatie mevrouw Dijkstra-van der Woude

In de betaalde baan:

 • Was van 2010-2018 lid van de Regionale mediaraad van Omrop Fryslân
 • Was van 2010-2019 pastor bij de Protestantse gemeente Franeker

Als vrijwilliger:

 • Was van 1977-1983 lid van de keuzecommissie kinderboeken KFFB
 • Was van 1981-1985 secretaris van Vrouwenorganisatie Passage, Easterein
 • Is vanaf 1987 lid van de schrijfgroep Amnesty International
 • Was van 1990-1995 scriba van de Protestantse gemeente Easterein
 • Was van 2001-2006 voorzitter van de Vrouwenorganisatie Passage, Easterein
 • Was van 2006-2018 bestuurslid bij Kunst en Cultuur, Vrouwenbeweging Passage, gewestelijk bestuur
 • Is vanaf 2007 secretaris van het Frysk Oekumenysk Wurkferbân
 • Was van 2008-2017 ouderling-scriba bij de Protestantse gemeente Easterein
 • Is vanaf 2015 secretaresse van YKFE Interkerkelijke commissie voor de Friese Eredienst
 • Is vanaf 2018 gastvrouw bij Nij Kleaster

Mevrouw Janneke Pagels, 68 jaar, uit Bolsward

Mevrouw Pagels is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

 • Was organisator van het schoolkaatsen, KNKB
 • Is vanaf 1968 vrijwilliger bij de Doopsgezinde kerk, Bolsward
 • Was van 1976-988 lid van de Technische commissie , Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB)
 • Was van 1988-1998 lid van het hoofdbestuur KNKB
 • Was van 1993 begeleidster van Internationale wedstrijden Belgische kaatsvariant, Jeu de Balle, Valencia
 • Was van 2000-2020 coördinator van het schoolkaatsen bij Kaatsvereniging Bolsward
 • Was van 2005-2013 vrijwilliger bij Kaatsvereniging Bolsward
 • Was van 2011-2020 secretaris bij Kaatsvereniging Bolsward
 • Is vanaf 2011 degene die het jaarverslag verzorgt bij Kaatsvereniging Bolsward
 • Was van 2011-2020 organisator schoolkaatskampioenschappen, Kaatsvereniging Bolsward
 • Was van 2015-2018 lid van de wedstrijdcommissie van Golfclub Gaasterland
 • Was in 2016 de realisator van kaatsmuren bij Kaatsvereniging Bolsward
 • Was van 2016-2020 organisator muurkaatscompetitie bij Kaatsvereniging Bolsward
 • Is vanaf 2018 secretaris van de wedstrijdcommissie van Golfclub Gaasterland
 • Is vanaf 2020 lid va de technische commissie van Golfclub Gaasterland

Mevrouw Wietske Reitsma-Stoffelsma, 58 jaar, uit Heeg

Mevrouw Reitsma-Stoffelsma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

 • Was van 1988-1993 secretaresse van de zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk te Heeg (Thans PKN Heeg)
 • Was van 1989-1994 bestuurslid/penningmeester van het Groene Kruis
 • Was van 1990-2001 oppas kindercrèche bij de Federatieve Gemeente Heeg (Nu PKN Heeg)
 • Was van 1995-2003 secretaresse van het bestuur van CBS It Wrâldfinster
 • Was van 1996-2001 hoofdredacteur en typiste van de Dorpskrant ‘De Sylboade’
 • Was van 1997-2002 typiste liturgieën van de Federatieve Gemeente Heeg (NuPKN Heeg)
 • Was van 2001-2014 typiste van de voetbalkrant ‘Heeg Omheech’ van Voetbalvereniging Heeg
 • Was van 2002-2007 diaken en het secretariaat van de diaconie van de Federatieve Gemeente Heeg (Nu PKN Heeg)
 • Was van 2005-2011 collectant voor de Maag Lever Darm Stichting
 • Was van 2008-2012 bestuurslid en hoofdredacteur/distributie bij Contactorgaan, CDA Wymbritseradiel
 • Is vanaf 2009 gastvrouw bij de PKN Heeg
 • Is vanaf 2009 bezorgster van de verjaardags-, kerst-, en bloemengroet, PKN Heeg
 • Is vanaf 2010 financieel administrateur van het kerkblad ‘Ringblad’, Protestantse kerken in de regio IJlst
 • Is vanaf 2015 collectant van het Reumafonds
 • Was van 2016-2019 lector van de PKN Heeg
 • Is mantelzorger en bewindvoerder van dochter

De heer Eddy (roepnaam Egbert) van der Wal, 71 jaar, uit IJsbrechtum

De heer Van der Wal bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

 • Was van 1980-2005 toneelspeler bij toneelvereniging ‘It is sa’t Falt’, IJsbrechtum
 • Is vanaf 1986 vrijwilliger bij stichting Het Leechhiem, Dorpshuis ‘It Nije Formidden’ in IJsbrechtum
 • Was van 1988-1989 wijkhoofd bezorging van het clubblad van Voetbalvereniging ONS Sneek
 • Was van 1989-1990 vrijwilliger van de kantinecommissie van Voetbalvereniging ONS Sneek
 • Was van 1992-1999 secretaris van toneelvereniging ‘It is sa’t Falt’ in IJsbrechtum
 • Was van 1993-1995 vrijwilliger bij de bouw van nieuwe dorpshuis in IJsbrechtum
 • Is vanaf 1997 vrijwilliger bij diverse activiteiten voor de Vereniging van Volksvermaken in IJsbrechtum
 • Was van 1998-2014 voorzitter van de Vereniging van Volksvermaken
 • Was van 2003-2005 commissielid t.b.v. het 50-jarig jubileum van toneelvereniging ‘It is sa’s Falt’ in IJsbrechtum
 • Was van 2004-2009 leider van het 2e elftal van Voetbalvereniging ONS in Sneek
 • Is vanaf 2008 keurmeester ijs van de Koninklijke IJsvereniging IJsbrechtum
 • Is vanaf 2017 decorbouwer van de toneelvereniging ‘It is sa’t Falt’, IJsbrechtum
 • Is vanaf 2018 vrijwilliger voor Amerikaanse windmolen IJsbrechtum
 • Is vanaf 2019 maaltijdbezorger voor Stichting Thuishotel

De heer Gerard Cornelis Albertus (roepnaam Gert) Schouwstra, 59 jaar, uit Sneek

De heer Schouwstra is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 • Was van 1995-2000 voorzitter/adviseur van de Evangelische Gemeenschap Sneek
 • Was van 2000-2002 fractielid van de ChristenUnie gemeente Sneek
 • Was van 2002-2018 commissielid (en raadslid) van de ChristenUnie gemeente Sneek/SWF
 • Was van 2008-2016 lid van het landelijk bestuur en internationaal secretaris van de ChristenUnie
 • Was van 2009–2011 adviserend bestuurslid bij de zoektocht naar eigen gebouw van de Evangelische Gemeenschap Sneek
 • Was van 2010-2017 jongerenwerker van de Evangelische Gemeenschap Sneek
 • Is vanaf 2010 vrijwilliger bij het geven van spreekbeurten bij Evangelische Gemeenschap Sneek
 • Is vanaf 2010 vrijwilliger van de Pinksterconferentie van Stichting de Opwekking
 • Is vanaf 2012 adviseur bij de Evangelische Gemeenschap Sneek
 • Was van 2013-2017 adviseur bij Zorgcoöperatie Noord
 • Is vanaf 2013 vluchtelingencoördinator van de Evangelische Gemeenschap Sneek
 • Is werkgroeplid, Cie MER Utrecht
 • Is lid bezwarencommissie SNN Groningen
 • Was Pontschipper bij de Koninklijke Watersportvereniging? Sneek
 • Was vrijwilliger, ondersteuner en promotor project India, Evangelische Gemeenschap Sneek
 • Sinds 2018 raadslid voor de Christen Unie (gemeente Súdwest-Fryslân)
 • Van 2002 tot 2018 commissielid voor de Christen Unie (tot 2011 gemeente Sneek en vanaf 2011 gemeente Súdwest-Fryslân)
 • Van 2000-2002 fractielid voor de Christen Unie (gemeente Sneek)

De heer Johannes (roepnaam Johan) Pieter Koopmans, 63 jaar, uit Folsgare

De heer Koopmans is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemene informatie

 • Is vanaf 1995 voorzitter, organisator en beheerder van het clubhuis bij Duikvereniging Moby Dick Sneek
 • Is vanaf 2016 initiatiefnemer, coördinator en vrijwilliger bij de introductie van de duiksport aan leerlingen van de RSG Magister Alvinus
 • Is vanaf 2017 organisator, coördinator en lid van het kernteam ‘Skjin Wetter’ van Friese Milieu Federatie

Bron: sudwestfryslan.nl

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.