Kansen voor bosaanplant in beeld gebracht

Wat zijn in Fryslân de kansen voor de aanplant van extra bomen en bossen? Op deze vraag geeft de Friese bomen- en bossenstrategie antwoord. Gedeputeerde Staten hebben het stuk afgelopen dinsdag vastgesteld.

In de strategie staat aangegeven welke omstandigheden het meest geschikt zijn voor extra bomen, boomwallen en bossen. Ook uitbreiding van natte natuurgebieden is er onderdeel van. Zo draagt de provincie bij aan de landelijke en Europese opgave om meer CO2 vast te leggen. Het doel daarvan is de effecten van klimaatverandering te verminderen en natuur en landschap te versterken.

Bodem en water

Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk wordt aangesloten op bestaande biotopen en landschappen. Dus meer bomen in bomenrijke gebieden en meer natte natuur in natte gebieden. Daarbij is het van belang dat de bodemgesteldheid en de waterhuishouding geschikt zijn voor de aanleg van bos of natte natuur.

10 procent extra

Het Friese document is een uitwerking van de landelijke bossenstrategie, die uitgaat van 10 procent extra CO2-vastlegging in 2030. Er staat niet in waar het nieuwe groen precies komt. De concrete plannen komen voort uit bestaande programma’s en projecten. Denk aan het programma biodiversiteit of aan gebiedsontwikkelingsprojecten.

De bosuitbreiding wordt voor een deel gezocht binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Verder gaat het om:

Aanplant als oppepper voor bestaande bossen of landschapselementen (zoals boomwallen)
Aanplant in dorpen en steden, op bedrijventerreinen en langs wegen en dergelijke
Aanplant voor voedselbos en ‘agroforestry’ (commerciële bosbouw)
Uitbreiding natte natuur buiten NNN (zoals kwelders en moeras)

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.