Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Herinrichting N354-Traject Tsienzerbuorren – De Dille en Herinrichting N359- Bolsward Noord, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Herinrichting N354-Traject Tsienzerbuorren – De Dille en Herinrichting N359- Bolsward Noord, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 1 juli 2020 de bestemmingsplannen “Herinrichting N354-Traject Tsienzerbuorren- De Dille” en “Herinrichting N359- Bolsward Noord” gewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken daarom bekend dat deze bestemmingsplannen ter inzage liggen.Wat houdt dit bestemmingsplan in?Herinrichting N354-Traject Tsienzerbuorren – De DilleDe provincie Fryslân is van plan om het wegtracé N354 Tsienzerbuorren-Raerd-Easterwierrum veiliger te maken door de aanleg van ovondes in de kruisingen naar Raerd en Easterwierrum. De aanleg van de ovondes past niet binnen het nu geldende bestemmingsplan.Het nieuwe bestemmingsplan is er op gericht de aanleg van de ovondes mogelijk te maken. Het bestemmingsplan gaat niet over maatregelen die de Tsienzerbuorren betreffen, dat deel ligt binnen de gemeente Leeuwarden. De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op artikel 4,lid c, dat gewijzigd wordt in “masten en veiligheidsvoorzieningen” en op artikel 4.4, die wordt aangevuld met de leden b, c en d.Herinrichting N359- Bolsward NoordProvincie Fryslân werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming van de N359. De N359 is een provinciale stroomweg door het zuidwesten van Fryslân; vanaf de A6 bij Lemmer tot aan de N31 bij Leeuwarden. In het traject van de N359 tussen Bolsward Noord en Wommels Noord bevinden zich drie kruispunten. De huidige inrichting van deze kruispunten zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid, de doorstroming en de omgevingskwaliteit in het geding komen. Het nieuwe bestemmingsplan biedt het juridisch/planologische kader om het kruispunt Bolsward Noord te kunnen verbeteren.De wijzigingen zijn: De dubbelbestemming “Leiding – Hoogspanning” is gewijzigd in “Leiding – Hoogspanningsverbinding” en er is een omgevingsvergunningplicht opgenomen ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde en van werkzaamheden.Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?De gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen kunt u inzien vanaf 11 september 2020 tot en met 22 oktober 2020. Dit kan bij het gemeenteloket in Sneek.De vastgestelde bestemmingsplannen zijn ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nlHet planidentificatienummers van deze bestemmingsplannen zijn:1. NL.IMRO.1900.2018noorBPaanpN354-vast (Tsienzerbuorren)2.NL.IMRO.1900.2019BPN359bolsnoor-vast ( Bolsward)Hoe kunt u reageren?Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u in beroep gaan. Let erop dat u dit doet binnen de bovengenoemde inzagetermijn.Wie kan beroep indienen?1.belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan;2.belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;3.belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.U kunt uw beroepschrift sturen aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s GravenhageWilt u de uitspraak op beroep niet afwachten?Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter zal dan snel naar uw verzoek kijken en alvast een voorlopige uitspraak doen.Het bestemmingsplan is geldig vanaf 23 oktober 2020. Ook als u een beroepschrift heeft ingediend. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd geldt het bestemmingsplan pas als er een uitspraak door de rechter is gedaan.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2020.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. gmb-2020-231675

Gerelateerde berichten