Gemeente stoot zwembad Vitaloo af

Als het aan het college van Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân ligt vervalt in 2018 de steun aan het Bolswarder zwembad.

Dit staat te lezen in de de notitie Toekomst zwembaden in Súdwest-Fryslân: een sprong in het diepe?

Deze notitie zal aan de gemeenteraad ter vaststelling voor gelegd worden. Het college heeft een toekomstvisie opgesteld waarin een keuze gemaakt wordt welke zwembaden toekomstbestendig zijn of te maken zijn en die met gemeenschapsgeld ondersteund worden.

Aanleiding is het harmoniseren van beleid en regelgeving als gevolg van de fusie en de invulling van de bezuinigingstaakstelling op het onderdeel Sport. Op het beleidsterrein Sport moet een bezuiniging gerealiseerd worden van € 840.000. Waarvan € 370.000 structureel op de zwembaden. De gemeente zal dus een keuze moeten maken welke zwembaden zodanig toekomstbestendig zijn, dat zij deze financieel wil blijven ondersteunen.

Vorig jaar is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de vier publieke zwembaden in de gemeente geëxploiteerd worden. Er is toen gekeken naar o.a. bezoekersaantallen, leeftijd van gebouwen, looptijd van contracten en financieel en maatschappelijk rendement van de zwembaden. Maar ook naar landelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld trends, afname van bevolkingsgroei en mobiliteit van inwoners. Er is toen gekozen om een scenario uit te werken waarbij iedere inwoner van de gemeente binnen 20 kilometers minimaal één publiek binnenbad in de eigen gemeente moet kunnen bereiken. Dat betekent in ieder geval dat er één overdekt zwembad in de gemeente te veel is.

Uitwerking scenario

Op basis van dit scenario wordt voorgesteld:

1. Het overdekte binnenbad van zwembad It Rak in Sneek in stand te houden.

2. Het buitenbad van It Rak te Sneek definitief te sluiten.

3. De tijdelijke aanvullende subsidie voor Optisport Sneek BV van € 58.000 gefaseerd in drie jaar tijd af te schaffen. Deze subsidie is per 2007 verstrekt om een aan Optisport Sneek BV opgelegde de huurverhoging te dekken. Gezien de positieve resultaten van Optisport Sneek BV en het feit dat het buitenbad gesloten wordt en al een aantal jaren niet meer gebruikt wordt is deze subsidie niet meer nodig.

4. Het zwembad Vitaloo in Bolsward per 2018 definitief af te stoten. Het college wil meedenken in en faciliteren van initiatieven die ontwikkeld worden om het bad na 2018 geheel of gedeeltelijk open te houden.

5. Sportcomplex De Rolpeal duurzaam te vernieuwen.

6. De subsidie aan openluchtzwembad Mounewetter te Witmarsum in 3 jaar terug te brengen met € 11.500 (10%) naar maximaal € 103.500 per jaar.

7. De begroting van de gemeente te wijzigen door het budget voor schoolzwemmen over te hevelen van programma 2 naar programma 3. Daardoor kan een tekort in de besparingsdoelstelling voor sport (deels) worden weggewerkt door een besparing op de subsidie voor schoolzwemmen.

Optisport

De zwembaden in Bolsward en Sneek worden geëxploiteerd door respectievelijk Optisport Bolsward BV en Optisport Sneek BV. De gemeente is al in gesprek met Optisport om de gevolgen van dit voorstel, zeker als het gaat om personele consequenties, op een goede en zorgvuldige manier af te handelen.

Actiepunten

De gemeente is bereid aan bovengenoemde baden financieel bij te dragen om ze in stand te houden. In de komende twee jaar worden de volgende actiepunten uitgewerkt: 1. Zwembad De Rolpeal in Workum wordt voor maximaal vijf jaar in stand gehouden. Onderzocht wordt op welke manier duurzame en innovatieve nieuwbouw plaats kan vinden. Dit in relatie met de sporthal, de scholen en de sportverenigingen, met daarin verwerkt de gewenste besparing. 2. Bepalen van de meest doelmatige exploitatievorm voor de zwembaden. 3. Creëren van randvoorwaarden voor alternatieve oplossingen om het zwembad Vitaloo in Bolsward geheel of gedeeltelijk te exploiteren. Waar mogelijk deze oplossingsrichtingen te faciliteren. Proces

De visie wordt op woensdag 28 augustus in de raadscommissie Boarger en Mienskip behandeld en staat voor donderdag 12 september a.s. op de agenda voor de raadsvergadering.

Duurzaamheid

Als besloten wordt tot nieuwbouw van De Rolpeal in Workum dan zal duurzaamheid een rol gaan spelen. Dit geldt ook voor de overige baden wanneer er groot onderhoud zal plaatsvinden.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.