Gemeente beperkt relatie met stichtingen

De gemeente Súdwest-Fryslân beperkt met ingang van 1 januari 2015 de relatie met  de vereniging Parkmanagement Bolsward tot een representatieve.

De gemeentelijke relatie met de IJswegencentrales en de Stichting tot behoud van Monumenten wordt wel voortgezet, omdat deze naast representatief ook inhoudelijk en uitvoerend zijn, aldus het college van burgemeester en wethouders. De gemeente houdt in de notitie Stichtingen en Verenigingen de relatie tot organisaties tegen het licht. Concreet betekent het afbouwen van de relatie dat de gemeente geen (financiële) beoordelingen en uitvoerende werkzaamheden meer verrichten zoals: secretariële-, personeels-, salaris- en financiële administratie en geen gemeentelijke kantoren meer voor vergaderingen beschikbaar stelt. De gemeente vraagt de organisaties indien nodig hun statuten te wijzigen. Hiervoor stelt ze 500 euro per aangepast statuut beschikbaar.

De voormalige gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel voerden een aantal taken uit voor stichtingen en verenigingen binnen hun gemeentegrenzen die vanuit de historie nauw gelieerd waren aan de gemeenten, wat in de statuten van die instellingen is verankerd.