Gelijkblijvende (woon)lasten in SWF-begroting 2016

Bij de presentatie van de meerjarenbegroting van de gemeente Súdwest-Fryslân bleek dat de gemeente SWF zijn zaakjes financieel prima op orde heeft.

” Er hoeven geen extra bezuinigingen plaats te vinden en de woonlasten blijven nagenoeg gelijk ” meldde een optimistische wethouder Maarten Offinga.

Wanneer volgend jaar tegenvallers uitblijven, rest er aan het eind van het jaar, zo is de verwachting, een positief saldo van een half miljoen. Dat bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Optimisme

Er heerst optimisme onder het college. Het aanvankelijk broze herstel van de economie zet door. Reden voor het college om in te zetten op Culturele Hoofdstad (€250.000), waarin SWF een actieve rol wil spelen. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in werkgelegenheid. De gemeente wil de huidige werkloosheid van 10 procent halveren, waarbij de ondernemers in SWF actief worden betrokken. Het Sociale Domein mag een extra bijdrage van vier ton verwachten. Wel zullen eerder aangekondigde afschrijvingen op de grondexploitatie plaats moeten vinden, maar aan de andere kant lijkt de impasse in de huizenmarkt nu definitief vlot te zijn getrokken.

De Onroerend Zaakbelasting gaat met het inflatiepercentage omhoog, terwijl de afvalstoffen- en rioolheffing gelijk blijft. Wel zal, als het ondernemersfonds wordt ingevoerd in SWF de OZB voor ondernemers met een beperkt percentage omhoog gaan. In de komende maanden moet daarover duidelijkheid komen waarna de gemeenteraad een en ander nog moet bekrachtigen.

Via Groot Sneek.