Fryske wike op it Marnecollege

Dizze wike stiet foar de brêgeklassers fan it Marne Kolleezje yn it ramt fan it Frysk.

De learlingen krije in wike lang les oer it Frysk en alles wat mei Fryslân te meitsjen hat. It Marnecollege hat in spesjale Fryske Wike ynsteld foar de earste klassen en dêrom wurdt it normale roaster in wike lang oan de kant lein. It gewoane roaster wurdt in wike lang oan kant lein, en alles stiet yn it ramt fan it Frysk.

De learlingen fan it earste jier binne, tegearre mei Elske DeWall de Fryske wike, begûn yn de aula. It doel fan dizze wike is yn it earste plak om learlingen bewust te meitsjen fan har leefomjouwing en de weardefolle ynfloed fan it Nederlands en de Fryske Kultuer yn it algemien op it alle daagse libben.

Foto via Facebook.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *