Friese boeren krijgen advies op eigen erf

Binnenkort kunnen Friese boeren met hun bedrijfsspecifieke kennisvragen over natuurinclusieve kringlooplandbouw terecht bij de Landbouwadviespool (LAP). De pool is een netwerk van onafhankelijke, niet-commerciële adviseurs die Friese boeren op hun erf helpt. Hiermee sluit Fryslân aan bij initiatieven vanuit LNV om kennis over verschillende aspecten van natuurinclusieve landbouw op het boerenerf te brengen. Living Lab Fryslân krijgt een coördinerende rol bij de uitvoering van deze pool.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: As provinsje wolle wy de oergong nei in natuerynklusive omrinlânbou mear gong jaan. Op it boerehiem komme in soad maatskiplike fraachstikken byinoar. Tagelyk moat dêr ek in goed stik brea fertsjinne wurde. Hokker plan makkest dan foar de kommende jierren? Wat is ienfâldich te feroarjen of ta te passen? Hoe hâlde guon dingen mei-inoar ferbân? Wat betsjut dat ekonomysk? Mei dizze Lânbou-advyspool besykje wy de Fryske boer by dy transysje op syn hiem te stypjen. Dat is in hiele moaie ûntwikkeling!

De LAP wordt opgezet in het kader van de Friese Landbouwagenda, die op initiatief van de provincie gezamenlijk met belanghebbenden uit de Friese landbouwsector wordt opgesteld. Om de transitie in de landbouw meer vaart te geven, verbindt de LAP beleid en praktijk tot op het boerenerf. De LAP gaat functioneren als een vraagbaak voor boeren. Het gaat nadrukkelijk niet om een fysiek kantoor, maar om een pool van deskundigen die naar de boeren toe komen met kennis. De deskundigen trekken samen op met een netwerk van verschillende organisaties om beschikbare kennis te delen.

Adviseurs beantwoorden de vragen van de boeren. Zij doen dit met ondersteuning van een netwerk van organisaties zoals de agrarische collectieven, landbouw- en natuurorganisaties, It Wetterskip, kennisinstellingen en de provincie Fryslân. Bijvoorbeeld hoeveel kruidenrijk grasland inpasbaar is in de bedrijfsvoering. Of hoe met de bedrijfsvoering kan worden ingespeeld op de stikstof- of veenweideopgave.

Ook kan bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn advies gevraagd worden. Op dit moment vinden er nog gesprekken plaats met verschillende organisaties om de LAP mee vorm te geven. Gedeputeerde Fokkinga gaat er van uit dat de Landbouwadviespool in de loop van februari van start gaat.

Bron: Provincie Fryslân

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.