Fries greppelland krijgt Rijksgeld uit Erfgoed Deal

Greppelland is goed voor flora en fauna, het draagt bij aan het oplossen van klimaatproblemen én is cultuurhistorisch waardevol. Dankzij een uitkering van de landelijke Erfgoed Deal kan nu ruim 240 hectare greppelland in samenwerking met boeren worden hersteld en behouden.

Met de uitkering van € 353.000 richt het project Greppelland, van blinde vlek naar nieuwe toekomst zich eerst op twee gebieden: één in het kleiweidegebied Baarderadiel en één in het veenweidegebied Aldeboarn-De Deelen.

Oud cultuurlandschappelijk waardevol greppelland wordt schaars. En dat is jammer, want onderzoek bevestigt dat greppelland méér bodemleven bevat dan regulier grasland, van meer waarde is voor flora en ook voor weidevogels. Ook neemt oud greppel- en grasland meer CO2 op, worden hogere grondwaterstanden bereikt – met een positief effect op bodemdaling en CO2-uitstoot in de veenweiden – én verbeteren greppels de aan-, afvoer en opvang van water bij weersextremen.

Genoeg reden om zuinig te zijn op het resterende greppelland. Toch is greppelland in de publieke aandacht een ondergeschoven kindje. Bossen zijn beschermd, maar oud kruidenrijk greppelland niet.

Gedeputeerde Fokkinga is dan ook blij met de steun vanuit de Erfgoed Deal: “Dizze stipe jout in prachtige ympuls om erfgoed yn ús lanlik gebiet te brûken foar de opjeften foar bioferskaat en klimaat, mar ek as stipe foar de Fryske boer dy’t dat beheare moat.”

Herstel en/of behoud van greppelland betekent verlies aan inkomen en vermogen voor de boer. Op dat punt moet dus wel een oplossing worden gevonden. Precies daar gaat dit project mee bezig. Er wordt een methodiek ontwikkeld om dit verlies te compenseren zodat greppelland weer toekomst heeft. In twee integrale gebiedsprocessen – één in Baarderadiel en één in Aldeboarn-De Deelen – worden zogenaamde ‘dubbeldoelgronden’ gerealiseerd. Dit zijn gronden die niet alleen een productiedoel dienen maar ook andere, hierboven genoemde doelen.

In totaal wordt ruwweg 180 hectare greppelland hersteld dan wel opnieuw aangelegd en 60 hectare behouden. Het project is ingediend door de provincie Fryslân in samenwerking met betrokkenen bij de beide gebiedsontwikkelingen. Het project wordt ondersteund door Wetterskip Fryslân in het kader van het veenweideprogramma en door de gemeente Leeuwarden in het kader van de samenwerking Greidhoeke Plus dat wil toewerken naar een meer natuurinclusieve regio.

Vanuit de landelijke Erfgoed Deal worden projecten gesteund waarin erfgoed een bijdrage levert aan de grote ruimtelijke opgaven. De Erfgoed Deal is op 21 februari 2019 ondertekend door overheden en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie vindt u op: https://www.fryslan.frl/ruimtelijkekwaliteit

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.