Folsleine kealslach by populêr fyts- kuierpaad tusken Boalsert en Nijlân

FNP Súdwest-Fryslân hat opheldering frege by Rykswettersteat oer it rigoreus beamroaien oan de A7 by Boalsert. Under oare it folslein fuortheljen fan beammen en struken oan it ‘Laerd en Saerd’ rjochting Wolsum.