FNP-SWF tegen hogere tarieven sport, bouw- en sloopafval

 

IJLST. De raadsvergadering van Súdwest-Fryslan stond donderdag 10 november in het teken van de programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 inclusief het doorvoeren van bezuinigingen.

Er waren maar liefst 15 amendementen en moties ingediend om de begroting te wijzigen.

Zo pleitte FNP Súdwest-Fryslân de sporttarieven niet met 10% te verhogen én het in rekening brengen van het storten van de eerste 2 kuub bouw- sloopafval te laten vervallen.

Fractievoorzitter Corrie Bergstra: “Sportferienigingen hawwe it hieltiten dreger ûnder oare troch it ôfskaffen fan subsydzjes út  eardere besparringen. Boppedat stiet in ferheging heaks op ús belied om just yn te setten op in sûne libbensstyl, mear bewege”.

En over de voorgenomen verhoging van leges bij het stort zei FNP raadslid Jelle Gerbrandy: “It stoart is in basistaak fan de gemeente, ferheging fan de tariven ûnder it mom fan besuniging is in lêsteferheging foar de eigen ynwenners, dat kin net”.

Beide FNP voorstellen werden gesteund door door het CDA en de PvdA en bij stemming door een ruime meerderheid van de gemeenteraad overgenomen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *