FNP in de bres voor Gysbert Japicxstichting

De gemeente liet eind augustus weten dat zij hun relatie met bepaalde stichting wil beperken en dat heeft voor vele stichtingen grote gevolgen.

Een van die stichtingen is de Gysbert Japicxstichting en daar is de FNP van de gemeenteraad in Sw-Fryslân niet blij mee. Zij maken zich hard voor de stichting, een stichting die straks in het nieuwe stadhuis zou moeten komen. De FNP sprak in de stichting Bestuur en financiën hun bezorgheid uit:

“Dêr soenen jo je dochs as gemeente krekt hurd foar meitsje moatte, Gysbert draait ‘m om yn syn grêf. Hast tagelyk mei dit útstel ferdwynt de ID baan wêr it Gysbert Japicxhûs tankber gebrûk fan makket, se wurde dus dûbbel rekke.

Haadstêd2018 hat ek each foar Gysbert, yn it bidboek wurdt net foar niks in museum foar talen neamd, se kieze net tafallich foar Boalsert it berte- en wenplak fan de grûnlizzer fan de Fryske Literatuer.

It kolleezjebeslút begjint mei it stânpunt dat SWF him beperke wol ta har eiglike taken. Ien fan de eiglike taken fan ús gemeente is om har rike histoarje út te dragen.

De FNP hat it faker sein, wat ús oanbelanget wurdt Boalsert ‘Kulturele Haadstêd’ fan SWF.

Wethouder Offinga gaf aan dat hij de suggestie meeneemt maar vindt wel de fractie van de FNP maar moest bekijken waar het geld vandaan moest komen.

Sicco Rijpma gaf hierop aan:”In kolleezje dy’t in miljoen foar it rioel as hammerstik der troch krijt moat sels mar sjen hoe’t se dizze finansele druppel oplosse moatte.

Verder riep Rijpma het college op om met Mirjam Bakker, wethouder cultuur, te overleggen. Rijpma hoopt dat men in gesprek gaat met de Gijsbert Japicx stichting om tot een oplossing te komen.

(foto:Sicco Rijpma)

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.