De soarch en wurk mei stip op ien by FNP stimming

Rom 300 Bolletongersdei besiters hawwe by de FNP stand harren útsprutsen wêr wol wat ekstra belestingjild hinne kin.

It monumintale Boalserter stedhûs, frijwilligerswurk, sport en muzyk koenen it net winne fan ûnderhâld diken, fytspaden en iepenbier grien. Mar mei 175 stimmen wie ’wurk en soarch’ de absolute winnaar. FNP bestjoerslid Tineke Algra: “in dúdlike útslach, we krigen ek noch fragen oer de gemeentelike tsjinstferliening en it gemis fan glêsvezel op it plattelân”.

Ferline jier koe by it FNP diske de petysje foar behâld fan Omrop Fryslân tekene wurde. Algra: “we traktearre altyd op Fryske drûge woarst, dan meitsje we tagelyk in praatsje, dat smyt in protte fragen en positive reaksjes op. Takom jier binne we der wer”!

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.