Blauhûs betinkt Siepy Hylkema

Greonterp 1943.It wie oarlochstiid, der hearske diftery. Ek yn it gesin Hylkema. Krekt as ien fan de jonges, waard lytse Siepy siik. Op in nacht moast de dokter komme, mar troch de oarlochmocht dy fan de besetter, en de ynstelde ferbeane tiid, de dyk net oer.

Siepy is doe stoarn, noch mar 10 moanne âld. Se is begroeven op it berne – tsjerkhôf fan Blauhús. It ferstjerren fan Siepy stiet,mei de deadebetinking fan freed 4 maaie yn Blauhús,sintraal en  symboal foar alle bern dy’t troch oarlochs-omstannichheden stoarn binne.

Der is in stille tocht fan it sintrum nei it tsjerkhôf, Fanfare Blauwhuis spilet koralen, Tine Bonekamp-Hylkema fertelt it relaas fan har suske Siepy. Dan folgje de krânslizzingen fan de gemeente Súdwest-Fryslân en Teatskehûs, sprekt Grietsje Bloemsma út namme fan Doarpsbelang en lizzefeteranen en bern fan de Sint Gregoriusskoalle blommen.

Dit jier debutearret Dominicus Altena (17) as Last Post blazer.Om presies 20.00 oere is it 2 minuten stil. Oanslutend wurde it Wilhelmus en Frysk Folksliet spile en songen.

De betinking wurdt ôfsluten mei in gedicht troch in jeugdige Blauhúster


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *