Bern krije les oer Gysbert Japicx

It Gysbert Japicxhûs yn Boalsert yntrodusearret in edukatyf programma foar basisskoalbern.

De bern krije  in film te sjen oer de man út Boalsert  dy’t in wichtige rol foar de Fryske taal hie. Ek krije se in speurtocht mei opdrachten. Dêrnjonken skriuwen de bern in frysk gedicht, dêrmei meitsjen de bern kâns op de ‘Lytse Gysbert Japicxpriis’. (Bron: Omrop Fryslân)