Bern krije les oer Gysbert Japicx

It Gysbert Japicxhûs yn Boalsert yntrodusearret in edukatyf programma foar basisskoalbern.

De bern krije  in film te sjen oer de man út Boalsert  dy’t in wichtige rol foar de Fryske taal hie. Ek krije se in speurtocht mei opdrachten. Dêrnjonken skriuwen de bern in frysk gedicht, dêrmei meitsjen de bern kâns op de ‘Lytse Gysbert Japicxpriis’. (Bron: Omrop Fryslân)

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.