Bedrijfsvoering SWF positief resultaat van 2,8 miljoen euro

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld. In de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van de programmabegroting 2013.

Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering laat een positief bedrag zien van 2,8 miljoen euro. Dit is inclusief alle wijzigingen in de reserves van de gemeente en exclusief de afboeking op de exploitatie van bouwgronden.

Afboeken grondpositie

Tegelijk met het opstellen van de jaarrekening is ook zeer goed gekeken naar de waarde van de gronden die de gemeente bezit. Het resultaat hiervan is dat er 7,4 miljoen euro wordt afgeboekt door het afwaarderen van grondpositie. Dit betekent dat er samen met het positieve resultaat van de algemene bedrijfsvoering een tekort is van 4,5 miljoen euro. Het college stelt de raad voor dit tekort ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening 2013 in haar vergadering van 5 juni 2014. 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *