Actieplan Súdwest-Fryslân: minder mensen in de bijstand

Minder mensen in de bijstand en meer betaald werk. Dat is het doel van het actieplan uitstroombevordering, waarvoor de gemeente Súdwest-Fryslân dit jaar ruim €600.000 beschikbaar heeft.

Het economisch tij zat de afgelopen jaren niet mee. Ook in 2015 nam het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente toe, met bijna 10 procent, tot 2458. Dit zijn mensen die niet in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het aantal mensen met een uitkering van het UWV (o.a. WW) daalde het afgelopen jaar wel iets, van 2654 naar 2601.

“Het is goed dat er uitkeringen zijn”, zegt wethouder Stella van Gent (werk en inkomen). “Inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen, hebben daar veelal goede redenen voor. Zonder financiële hulp van de overheid lukt het hen niet om het hoofd boven water te houden. Vaak is dit tijdelijk, door omstandigheden waarop ze zelf geen invloed hebben.”

Tegelijkertijd zijn er ook mensen die een duwtje in de rug nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, weet Van Gent. “Ieder mens heeft kwaliteiten en talenten. Met het actieplan uitstroombevordering willen we nog meer doen dan we tot dusver al deden om dit te benadrukken, allemaal bedoeld om mensen uit de bijstand te krijgen.”

In totaal zijn er dertien maatregelen en acties geformuleerd. De voorzichtige inschatting is dat dankzij deze acties en maatregelen dit jaar ruim honderd personen meer uitstromen uit de bijstand dan het geval zou zijn geweest zonder het actieplan.

Een van de acties is om mensen met een deeltijdbaan en een aanvullende uitkering intensief te begeleiden naar een inkomen zonder aanvullende bijstand. Hierbij schakelt de gemeente de expertise in van Pastiel. Dit samenwerkingsverband van elf gemeenten is gespecialiseerd in passende ontwikkeltrajecten voor en het begeleiden van mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Pastiel is bij meer actiepunten betrokken.

Wat verder opvalt is de uitbreiding van de handhavingscapaciteit. “Niet om de boeman te spelen, maar we weten uit ervaring dat niet iedereen de vele regels kent en daarnaar handelt”, aldus Van Gent. “We stoppen daarom meer energie in een goede voorlichting. En we willen de aanvragen beter bekijken om ervoor te zorgen dat alleen mensen die er recht op hebben een uitkering ontvangen.”

Het ‘actieplan uitstroombevordering 2016’ is slechts een van de pijlers van het programma Oan ’t wurk. Dit programma is opgesteld om het sociaaleconomisch klimaat in de gemeente te versterken en een impuls te geven aan de werkgelegenheid. Een andere pijler is het actieplan ondersteuning midden- en kleinbedrijf, bedoeld om de dienstbaarheid aan het bedrijfsleven te verbeteren.

Het derde actieplan, nog in voorbereiding, is gericht op het sociaal ondernemerschap. Een onderdeel daarvan, het project kansrijk ondernemen (voor startende ondernemers vanuit een uitkeringssituatie) waarvan deze maand derde editie succesvol is afgerond, krijgt dit jaar zeker een vervolg.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het actieplan, dat op korte termijn aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.