‘Aaipop der op út’ libbet

Nijlân – Mei sân dielnimmers konkludearret Stifting Aaipop dat de Fryske muzyk noch altyd in wichtich plak ynnimt yn`e muzykbelibbing fan Fryslân.

De ôfrûne jierren wie de muzyktalintejacht fan Stifting Aaipop rûn de trije bands as artysten fertsjinwurdige, mar dit jier is it dielnimmersfield mear as ferdûbele. Wêr de stiging weikomt is ûnwis.
Stifting Aaipop organisearret yn gearwurking mei Friesland Pop al inkele jierren , ûnder de namme ‘Aaipop der op út’, in muzyktalintejacht foar Fryske bands en artysten. De winner krijt in plakje op it Aaipop festival op Peaskemoandei yn Nijlân. In plakje dy’t yn it ferline al bewezen hat meardere doarren te iepenjen binnen de Fryske muzykwrâld.

De striid fynt dit jier plak yn TrompTheater te Ljouwert op snein 28 febrewaris. Neist de talintejacht ûnder de bands en artysten is Aaipop der op út in foarrinner op it Aaipop festival. In middei wêr’t de Aaipop-sfear alfêst opsocht wurdt. Besikers binne wolkom om te genietsjen fan dizze sfear en om sels de sfear te kreëarjen.
De band as artyst dy`t wint wurdt keazen troch de sjuery besteande út Reade Rikus fan de band Jitiizer, Pieter de Boer fan Stifting Aaipop en Johannes Rypma. Ek hjir sil grif it publyk in wichtige rol ferfolle. Yn it ferline hat bliken dyn dat de reaksjes fan de oanwêzigen in belangrike rol spilet yn de kar fan de sjuery.

De seal sil rûn 12.30 oere iepen en is te finen op de Trompstrjitte 4a yn Ljouwert.

[pro_ad_display_adzone id=”11964″ cookie=”1″]

 

Aaipop der op út’ leeft

Nijland – Met zeven deelnemers concludeert Stichting Aaipop dat de Friese muziek nog altijd een belangrijke plek inneemt in de Friese muziekbeleving van Friesland. De afgelopen jaren werd de muziektalentenjacht van Stichting Aaipop jaarlijks met ongeveer drie bands of artiesten vertegenwoordigd, maar dit jaar is het deelnemersveld meer als verdubbeld. Reden van de stijging is onbekend.

Stichting Aaipop organiseert in samenwerking met Friesland Pop al enkele jaren, onder de naam ‘Aaipop der op út’, een muziektalentenjacht voor Friese bands en artiesten. De winnaar verdiend een plek op het Aaipop festival op Paasmaandag in Nijland. Dit plekje heeft in het verleden al bewezen dat het als opstap kan dienen in de Friese muziekwereld.

De talentenjacht vindt dit jaar op zondag 28 februari plaats in Tromp theater te Leeuwarden. Naast de talentenjacht onder de bands en artiesten is Aaipop der op út een voorloper op het bekende Aaipop festival. Een middag waar de Aaipop-sfeer alvast wordt opgezocht. Bezoekers zijn welkom om mee te genieten van de sfeer en om de sfeer zelf te creëren.

Reade Rikus van de band Jitiizer, Pieter de Boer van Stichting Aaipop en Johannes Rypma beoordelen de bands en artiesten. In het verleden is gebleken dat het publiek mede verantwoordelijk is voor de keuze van de winnende band of artiest. De zaal zal rond 12.30 uur open zijn en is te vinden aan de Trompstraat 4a te Leeuwarden.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.