50.000 euro subsidie voor bescherming weidevogelnesten en -kuikens

Er is 50.000 euro beschikbaar voor de bescherming van weidevogelnesten en kuikens dit jaar. Grondeigenaren en -gebruikers kunnen van 3 mei tot en met 10 juni 2022 subsidie aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor het treffen van beschermende maatregelen op percelen waar veel weidevogelnesten en kuikens zijn. Het gaat om minimaal vijf nesten van de grutto. Zijn er naast de gruttonesten ook nesten van de tureluur, wulp, veldleeuwerik, graspieper, kluut, watersnip en kemphaan, dan kan daar ook subsidie voor aangevraagd worden. Per nest krijgt een grondeigenaar zestig euro om beschermende maatregelen te treffen. Zo moet er in totaal achthonderd vierkante meter land onbewerkt blijven – dus niet maaien of ander agrarisch werk – zo lang de kuikens nog aanwezig zijn.

“Ferline jier hawwe ferskate lânboupartijen ús it Afsprakenkader Weidevogels Fryslân oerhannige. Yn dat ramt stiet hoe’t de lânboupartijen ynfolling jaan wolle oan de soarchplicht foar greidefûgels. Yn oanrin nei de nij op te stellen subsydzjeregeling dêr’t wy dit jier mei oan ‘e slach sille, hawwe dizze organisaasjes ús frege om de subsydzjeregeling foar beskerming fan nêsten en piken op ‘e nij iepen te stellen. Dêr jouwe wy graach gehoar oan”, zegt Douwe Hoogland.

De subsidie kan worden aangevraagd door grondeigenaars of gebruikers die geen andere subsidie of vergoeding ontvangen voor de bescherming van weidevogelnesten en kuikens. Zoals deelname aan het agrarisch natuur en landschapsbeheer.

Nieuwe subsidieregeling

Provinciale Staten stelde de Nota Weidevogels 2021-2030 in november vorig jaar vast. De insteek van het nieuwe weidevogelbeleid is om de dalende trend in aantallen weidevogels om te buigen naar een stijgende lijn. Bijvoorbeeld door het voortzetten van het (agrarisch) natuurbeheer en de campagne Grutsk op ús Greidefûgels, het creëren van aaneengesloten weidevogelplusgebieden, maar ook door extra inzet op de basiszorg. Onderdeel daarvan is het opstellen van een nieuwe subsidieregeling voor de bescherming van weidevogelnesten en -kuikens. Dat gebeurt in de tweede helft van 2022 in samenwerking met betrokken landbouw- en natuurorganisaties. De nieuwe regeling wordt dan in 2023 opengesteld.

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvragen van subsidie vindt u op www.fryslan.frl/subsidie-weidevogelnesten-en-kuikens.

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.