3,2 miljoen euro beschikbaar voor verbeteren Friestalig onderwijs

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 22 februari een subsidie aanvragen voor het verbeteren van het vak Fries. De komende vier jaar is er elk jaar € 800.000 beschikbaar voor bijvoorbeeld het bijscholen van docenten Fries, extra lesmateriaal en het vervangen van docenten die een opleiding Fries volgen.

De regeling Frysk foar no en letter geeft scholen de mogelijkheid om te werken aan de kwaliteit van het Fries onderwijs. Gedeputeerde Sietske Poepjes is blij met de nieuwe subsidieregeling: “Wy hawwe as provinsje en Ryk grutte ambysjes foar it Frysk oant 2030. Dat freget ekstra ynset fan dosinten en skoallen. Dêrom wolle wy mei dizze regeling ekstra middels foar skoallen beskikber stelle. Dat dogge wy net allinne foar it primêr en fuortset ûnderwiis. Ek berne-opfanglokaasjes, skoallen yn it spesjaal ûnderwiis, middelber- en heger beropsûnderwiis en it wittenskiplik ûnderwiis kinne in oanfraach dwaan foar stipe.”

Aanvragen kan van 22 februari 2021 tot en met 18 mei 2021. Er is in deze periode € 400.000 voor de scholen beschikbaar. Na de zomervakantie gaat de regeling voor de tweede keer open. Dan is er wederom € 400.000 beschikbaar.

Subsidiemogelijkheden

Een school kan per openstellingstermijn één aanvraag indienen. De aanvraag kan bestaan uit meerdere onderdelen van de regeling. Bijvoorbeeld voor een opleiding Friese taal en cultuur voor een leerkracht (maximaal € 2500). Of voor een compensatie om deze leerkracht vrij te roosteren en te vervangen (maximaal € 3500). Het bezoeken van een Friestalig theaterstuk met de klas maakt ook onderdeel uit van de regeling (maximaal € 500). Er is tevens een bijdrage beschikbaar voor het opstellen van een taalbeleidsplan met specifiek aandacht voor het Fries. Het maximale subsidiebedrag is € 13.500.

De regeling markeert de start van een nieuwe fase in het project Taalplan Frysk 2030. Provincie, taal- en onderwijsinstellingen en scholen werken samen aan het realiseren van een volledig aanbod voor het Fries in het jaar 2030. Van kinderopvang tot hoger onderwijs. Zo hebben alle kinderen in Fryslân een kans om de Fries taal te leren.

Samenwerking

Het project Taalplan Frysk 2030 werkt aan de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveau’s. De provincie zet zich hiervoor in met taal- en onderwijsinstellingen AfûkCedinFers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko, Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de Onderwijsinspectie.

Meer informatie over de regeling is te vinden op: www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.